Krowaz

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Krowaz
Krowaz
Seviye 44
HP 520.000
Konum Krowaz's Dominion


Krowaz, Krowaz's Dominion'da bulunan bir bosstur.