Belt of Quickness

Knight Online Wiki sitesinden

Belt of Quickness, 3x Old Belt of Quickness'ın birleştirilmesiyle oluşturulabilen bir Belt'tir.

Belt of Quickness
0 +1 +2 +3 +4 +5
HP Bonus 50 100 150 200 250 300
Defense Ability (Jamadar) 8 9 10 11 13 18
Defense Ability (Sword)
Defense Ability (Club)
Defense Ability (Axe)
Defense Ability (Spear)
Defense Ability (Arrow)